Nieuw in Opmeer:
Sportieve
peuteropvang!

Opvang op maat!
Vast, flexibel of incidenteel

 

karakter 4

 

Privacy verklaring

JimpyPlay hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

JimpyPlay houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als kinderopvangorganisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

JimpyPlay

Telefoon: 06 - 57572124

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Verwerken persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door JimpyPlay verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aangaan van plaatsingsovereenkomsten;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • voornamen en achternaam;
 • geslacht;
 • verhouding ouder tot kind;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • emailadres;
 • IBAN;
 • BSN;
 • schoolgegevens;
 • noodnummers;
 • kind notities (zoals bijzonderheden, allergieën, huisarts, tandarts).

 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij als kinderopvangorganisatie geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij zijn verplicht alle klantgegevens door te geven aan de Belastingdienst in verband met het toekennen van de kinderopvangtoeslag.

Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 Bewaartermijn

JimpyPlay bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uiteraard houden wij ons aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat wij jouw gegevens niet goed hebben beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op 06 – 57572124 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Je kan je afmelden voor deze cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Wij maken gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek indient om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou toe te sturen.

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan jouw verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Omdat wij zeker willen weten dat dit verzoek van jou komt, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak dan jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

JimpyPlay administratie

Jos: 06 - 5757 2124

Kelly: 06 - 1981 5118

 

Postadres:

Zwanebloem 53
1657 KM Abbekerk

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  

 Ouderlogin 

 

Jimpy links 

Buitenschoolse opvang
De Weijver 7
1718 MS HOOGWOUD
Locatie: 06 - 2075 5788

Peuteropvang

De Weijver 7
1718 MS HOOGWOUD
Locatie: 06 - 2075 5788

Volg ons op